Zamknij

Regulamin zakupów w sklepie perfumyinspirowane.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.perfumyinspirowane.pl

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.perfumyinspirowane.pl prowadzony jest przez Bartosza Pufal prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „P.H.U. AGBAR” Bartosz Pufal, Grobelno 8, 82-200 Malbork, NIP: 5792253623, REGON: 222112833.

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest na stronie www.perfumyinspirowane.pl

§ 1. Definicje

 1. Sprzedawca – Bartosz Pufal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „P.H.U. AGBAR” Bartosz Pufal, Grobelno 8, 82-200 Malbork, NIP: 5792253623, REGON: 222112833.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 5. Użytkownik:
 6. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 7. osoba prawna,
 8. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

         - która korzysta z witryny www.perfumyinspirowane.pl.

 1. Klient:
 2. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 3. osoba prawna,
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

 1. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto Klienta – Usługa elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem)
  i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.
 3. Newsletter – Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.perfumyinspirowane.pl, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną
  i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej www.perfumyinspirowane.pl.
 7. Towar – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem oferty Sprzedawcy oraz Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem
  w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób
  i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 12. Administrator danych osobowych - Sprzedawca.
 13. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.).
 14. U.o.i.d.o- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 833 z późn. Zm).
 15. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.perfumyinspirowane.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie
  i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Użytkowników przewidzianych u.o.i.d.o.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania,
  a także żądania usunięcia danych.
 5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej
  w Sklepie internetowym usługi lub Towaru.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały przez Sprzedawcę określone
  w Polityce prywatności Sklepu internetowego.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 8. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który ukończył 16 lat oraz posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 9. Wszystkie informacje o Towarze i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu www.perfumyinspirowane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 11. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 12. Promocje Towaru organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Konto Klienta, Formularz zamówienia oraz Newsletter, które są dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
 3. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie
  z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 4. Usługa wskazana w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
 6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Skorzystanie z usługi Konta możliwe jest po spełnieniu przez Klienta następujących przesłanek: wypełnieniu Formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, a następnie kliknięciu pola „Załóż konto”.
 8. Wypełnienie Formularza Rejestracji polega na podaniu przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), hasło składające się ze wskazanej
  w wyświetlanym komunikacie minimalnej liczby znaków.
 9. Po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu Formularza Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym z prośbą o potwierdzenie założenia konta.
  Po potwierdzeniu założenia Konta celem zawarcia umowy sprzedaży Konsument uzupełnia dane w panelu konta (obligatoryjnie: imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, nr telefonu, fakultatywnie: NIP); Przedsiębiorca dodatkowo: obligatoryjnie NIP, nazwa firmy, adres siedziby.
 10. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Użytkownika lub Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Rejestracji.
 11. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu
  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu: perfumy.agbar@gmail.com lub pisemnie na adres: Grobelno 8, 82-200 Malbork.
 12. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza, zwana dalej „Formularzem zamówienia” zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega zakończeniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam obowiązkiem zapłaty”).
 13. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo
  o dokonaniu zmiany Umowy.
 14. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia, kliknięciu przycisku „Przejdź do potwierdzenia”,
  a następnie kliknięciu przycisku „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Towar, ilość, miejsce dostawy Towaru, sposób płatności za Towar. Klienci będący Przedsiębiorcami oraz Konsumenci wyrażający wolę uzyskania faktury, powinni również podać nazwę firmy pod którą prowadzą działalność oraz numer NIP.
 15. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 16. Użytkownik lub Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 17. Korzystanie z Usługi Newslettera uwarunkowane jest podaniem prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz imienia, kliknięciu przycisku „Wyślij”, a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 18. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Sprzedawcy adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: perfumy.agbar@gmail.com lub pisemnie na adres: Grobelno 8, 82-200 Malbork żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 19. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji poprzez potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 20. Klient w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 21. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w § 7 Regulaminu) Klient może składać
  w szczególności: pisemnie na adres: Grobelno 8, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: perfumy.agbar@gmail.com. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji, (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji
  i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 22. Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 23. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 24. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia
  o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Konsumentowi a Przedsiębiorcy w drodze przesłanego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

§ 4. Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień jest następująca:
  a. dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych
  w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje
  (w szczególności wybór towarów następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),
  b. wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia
  (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres
  e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku Przedsiębiorców dodatkowo: firmy pod jaka prowadzona jest działalność oraz numeru NIP), jak również dokonanie wyboru metody płatności,
  c. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Towaru, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów wraz z podatkami i innymi opłatami- jeżeli wystąpią, wybraną metodę płatności, dane Klienta, ewentualnie dane konieczne do wystawienia faktury),
  d. złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu (poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox”), potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy (poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox”), wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta na zasadach określonych w paragrafie 3 Regulaminu. Dane podane w czasie rejestracji Konta służą do realizacji kolejnych Zamówień.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.
  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5. Treść zawartej Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 8. Klient, który założył Konto ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu Zamówienia.

§ 5. Realizacja zamówień i dostawa

 1. Dostawa Towaru do Klienta jest płatna w wyskości 11,90zł za pośrednictwem Poczta Polska SA lub 12zł za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca dostarcza towar za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej SA.
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 2 do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin, jednak nie dłuższy niż 5 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem
  w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.
 6. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest
  w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Konsumenta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Konsumenta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn
  i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.
 7. Przedsiębiorca jest obowiązany do dokonania sprawdzenia przesyłki oraz Towaru,
  o której mowa w ust 6 oraz niezwłocznego głoszenia Sprzedawcy wykrycia wady pod rygorem utraty uprawnień tytułu rękojmi.

§ 6. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom następujące metody płatności:
 2. przelew tradycyjny realizowany na rachunek prowadzony przez Bank WBK S.A.
  nr 63 1090 2617 0000 0001 1838 5301,
 3. płatność natychmiastową oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
 4. Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży). Po tym terminie obowiązek świadczenia Sprzedającego ustaje.
 5. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę imienną. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi drogą mailową.

§ 7. Rękojmia i gwarancja, reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta
  w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Grobelno 8, 82-200 Malbork lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: perfumy.agbar@gmail.com.
 5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

- okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

- określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową - sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

- danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji . Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi załącznik do Regulaminu Sklepu.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby Sprzedawcy:. Grobelno 8, 82-200 Malbork. Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 100 dni kalendarzowych, od momentu objęcia produktu/ów w posiadanie przez kontrahenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem 100-dniowego terminu na adres: Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu, jednak jego zastosowanie nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca niezwłocznie Konsumentowi wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje w przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy towar należy odesłać lub przekazać na adres: Grobelno 8, 82-200 Malbork niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował o odstąpieniu odmowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie obligowany do poniesienia bezpośredniego kosztu zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN
 5. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  a. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
  o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  a. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4,
  poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
  b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
  (np. Federacji Konsumentów),
  d. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy
  - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 5. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 6. każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 7. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
  z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 9. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18-09-2017 r.